3.- Drets i obligacions de l’expositor i dels responsables de l’activitat de “l’Espai “Hivernacle”

“ESPAI HIVERNACLE”: ESPAI ARTÍSTIC DEL COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA, ANTIGA UNIVERSITAT LABORAL DE TARRAGONA

 

  • El CET posarà a disposició de l’expositor el passadís d’entrada principal a la Residència D’Ors (part esquerra) : “Espai Hivernacle”

  • L’espai que posa a disposició el CET és per exposar la seva obra. El caràcter de l’espai hivernacle és únicament de mostra i no s’utilitzarà aquest espai per un altra finalitat.

  • L’horari per exposar l’obra serà pactat per les dues parts.

  • El transport de les obres, el seu muntatge i desmuntatge anirà a càrrec de l’expositor, i en els dies que s’indiquin.

  • L’artista / expositor es compromet a deixar la sala i el material que es cedeix per suportar les obres en les mateixes condicions en què se li ha cedit. En cas contrari, es farà càrrec de les despeses originades pels desperfectes ocasionats.

  • El CET s’ocuparà del manteniment i el compliment dels horaris establerts. No es cobreix amb cap assegurança els possibles danys o sostraccions que afectin a l’obra exposada

  • L’artista / expositor és coneixedor que l’espai no disposa de servei de vigilància.